پاکستان در تلاش اعمال تغییرات در رهبری طالبان

پاکستان حتماً با مختل ساختن نظم رهبریت در سطوح بالای طالبان از یک طرف خواستار از هم پاشاندن نتایج حاصله از گفت‌وگوها است و از جانب دیگر می‌خواهد عناصر وابسته تر خود را جایگزین افراد فعلی کند

ادامه مطلب