افغانستان و ضرورت دیپلماسی فعال منطقه‌ای

ضرورت دیپلماسی فعال منطقه‌ای یعنی اینکه در همه‌ مسائل منطقه حضور فعال داشته باشیم. ما نیاز داریم تا در حوزه‌ منطقه‌ای و در مواجهه با همسایگان کارامدی، تحرک بی‌وقفه و جهتدار داشته باشیم

ادامه مطلب