افغانستان و پاکستان مرکز هماهنگی ایجاد می‌کنند

گزارش‌ها حاکی از آن است که افغانستان و پاکستان موافقت کرده‌اند افسران اطلاعاتی به پایتخت یکدیگر اعزام کنند و مراکز هماهنگی را در مرز ایجاد کنند تا اطلاعات را در مورد هراس‌افکنان به اشتراک بگذارند

ادامه مطلب