ملل متحد:

نظام عدلی افغانستان در تأمین عدالت برای زنان موفق نیست

یافته‌های جدید نشان می‌دهد که نظام عدلی افغانستان در تأمین عدالت برای زنان و دختران در جرایم خشونت‌ علیه آنان موفق نیست.

ادامه مطلب