خودکشی یک کارمند امنیت ملی در هرات

یک کارمند ریاست امنیت ملی هرات که با لباس زنانه به هدف دزدی وارد یک خانه در ناحیه ششم شهر هرات شده بود پس از شناسای شدن با جنگ افزارش خودکشی کرد

ادامه مطلب