گروه مطالعاتی افغانستان:

امریکا از اهرم نظامی و دیپلماتیک همزمان در روند صلح افغانستان استفاده کند

گروه مطالعاتی افغانستان استراتژی ایالات متحده را در قبال افغانستان با کمیته فرعی امنیت ملی امریکا ارزیابی کرده است. در این ارزیابی تاکید شده که ایالات متحده نیاز دارد برای موفقیت روند صلح همزمان از اهرم نظامی و دیپلماتیک استفاده کند

ادامه مطلب