چین، طالبان و افغانستان

اویغورها در دوره سلطه طالبان بر افغانستان در دهه ۹۰، در افغانستان فعال بودند و در مناطق شمالی افغانستان پایگاه‌هایی داشتند؛ اکنون اما پکن می‌کوشد با حمایت از طالبان، رابطه این گروه با اویغورها را قطع و از تکرار تجربه دهه نود، پیش‌گیری کند

ادامه مطلب