عطا محمد نور: توسل به قوم‌گرایی هیچگاه موفق نبوده است

راه‌اندازی توطیه علیه جریان‌ها شخصیت‌های سیاسی مؤثر، طرح نفاق اقلیتی میان قوم شریف پشتون به نام غلجایی و درانی و روش‌های تبعیض‌آمیز مشابه آن و ده‌ها موارد دیگر از نمونه‌های بارز تصفیه‌ قومی و طرح تیوری‌های نفاق‌افگنانه‌ای است که در طی مدت‌ حکومت‌داری حکومت وحدت ملی به مشاهده رسیده و غیر قابل انکار است

ادامه مطلب