بازسنجی استراتژی امریکا برای صلح در افغانستان

خلیلزاد اکنون در سمت خود باقی می‌ماند، زیرا روابطی که با طالبان ایجاد کرده است، ممکن مفید باشد. اما نماینده ویژه ایالات متحده اکنون باید پیام واضحی به طالبان بدهد: به خاطر صلح، این گروه می‌تواند در ساختار موجود افغانستان جای بگیرد، اما توقع حکومت بر افغانستان را نداشته باشد

ادامه مطلب