دولت بایدن؛ برخورد مسئولانه با روند صلح

اگر او تصمیم بگیرد که نیروها را برای مدتی در افغانستان حفظ کند، باید دریابد که چگونه این کار را انجام دهد، بدون این که مذاکرات دوحه را از بین ببرد یا موجب خشونت بیشتری شود

ادامه مطلب