برق وارداتی ترکمنستان به هرات، موقتاً وصل شد

مسئولان ریاست برق هرات از وصل موقتی برق وارداتی ترکمنستان برای مدت یک ماه به افغانستان خبر می‌دهند

ادامه مطلب