درخواست پاکستان از سوی هند رد شد

درخواست پاکستان مبنی بر بازشدن بندر واگه و آغاز مجدد ترانزیت کالاهای هندی از این مسیر به افغانستان، از سوی حکومت هند رد شده است

ادامه مطلب