سفیر پیشین ایران:

اجماع قوی‌تر در حوزه جمهوریت امکان تغییر بازی را میسر می‌کند

سفیر اسبق ایران در کابل در رابطه به اوضاع افغانستان و روند صلح می‌گوید که تنها اجماع قوی‌تر در حوزه جمهوریت می‌تواند امکان تغییر بازی را در این روند ممکن ‌سازد

ادامه مطلب