مجلس بودجه وسط سال مالی جاری را تأیید کرد

نمایندگان مجلس سند بودجه ملی وسط سال مالی ۱۳۹۹ را در نشست عمومی این مجلس با اکثریت آرا تأیید کردند.

ادامه مطلب