پیشینه و مبناهای «بچه‌بازی» در افغانستان

از همین جاست که نخستین جرقه های«نظربازی»، «شاهدبازی»، «جمال پرستی»، «غلام‌بارگی» و «امردبازی» زده می‌شود و در متن جامعه اسلامی به صورت گسترده رسوخ می‌کند؛ تا حدی که امردبازی و شاهدبازی و غلام‌بارگی عاری از هرگونه قباحت و زشتی می‌شود

ادامه مطلب