نظم شهری در کابل و لشکری از بیکاران: ساحه سبز به درد ما نمی‌خورد، ما نان می‌خواهیم

محمد نسیم از کراچی‌دارهای سرای غزنی است. او می‌گوید: نان درک ندارد، امنیت درک ندارد، این‌ها ساحه سبز جور می‌کنند. اول نان و کار و غریبی را به مردم پیدا کنید، بعد ساحه سبز جور کنید

ادامه مطلب