گروه‌های تکفیری؛ تاریخچه و ماهیت

با شهادت حضرت [امام]حسین در سال ۶۱ هجری تکفیرگرایی به اوج خود رسید و هر کسی به خاطر تایید عمل خود جانب مقابل را به آسانی تکفیر می‌نمود و راه از میان برداشتنش را به این طریق حلال جلوه می‌داد

ادامه مطلب