دولت بایدن با بخشودن «مشروعیت» و «پول» می‌خواهد طالبان را مهار کند

تام مالینوسکی نماینده دموکرات امریکا که مخالف برنامه خروج بایدن از افغانستان است، می‌گوید: «این داستانی است که ما به خود می‌گوییم تا هنگام ترک احساس بهتری داشته باشیم. هیچ چیز برای پیشنهاد نداریم که باعث شود چیزهایی را که آن‌ها برای حذف آن جنگیده‌اند، حفظ کند»

ادامه مطلب