تجارت اسلحه در جهان ۳۸ درصد افزایش یافته است

۱۰۰شرکت عمده تولید کننده سلاح و تجهیزات نظامی در سال ۲۰۱۶، بیش از ۳۷۴ میلیارد دالر اسلحه فروختند

ادامه مطلب