دستور رییس جمهور:

تجهیزات طبی مفقود شود، فرد مسئول به ۲۰ سال زندان محکوم ‌می‎گردد

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که بر مبنای هدایت رییس جمهور غنی اگر تجهیزات طبی در مراکز صحی مفقود گردد، فرد مسئول به ۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

ادامه مطلب