اجماع ملی؛ ضمانت امروز و آینده افغانستان

کسانی همچون او که توانایی تبدیل شدن به محور اجماع نخبگان سیاسی را دارند، حق ندارند از زیر بار مسئولیت سنگین تاریخی خود شانه خالی کنند و مردم را به امان خدا رها کنند

ادامه مطلب