تخلیه پایگاه‌های امریکا در افغانستان آغاز شد

فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می‌گوید که روند تخلیه پایگاه‌ها آنان آغاز شده است

ادامه مطلب