شناسنامه‌های کاغذی هنوز اعتبار دارد

به دنبال ایجاد شایعاتی مبنی بر عدم اعتبار شناسنامه‌های کاغذی، اداره ملی آمار و معلومات می‌گوید که این شایعات نادرست است و شناسنامه‌های کاغذی هنوز هم اعتبار دارد

ادامه مطلب