افغانستان ترور دانشمند ایرانی را محکوم کرد

وزارت امور خارجه افغانستان ترور دانشمند ایرانی را محکوم کرده و با ملت و دولت آن کشور ابراز همدردی نمود.

ادامه مطلب