ترکیه نماینده ویژه برای افغانستان تعیین می‌کند

گزارش‌ها حاکی از آن است که ترکیه نماینده ویژه‌ای در ارتباط به روند صلح افغانستان منصوب خواهد کرد.

ادامه مطلب