ترک‎تباران خواهان سهم بیشتر در حکومت شدند

شماری از ترک‎تباران در دیدار با رییس‏ جمهورغنی گفته‎اند، در وزارت‎خانه‎های خارجه، مالیه، تجارت، مخابرات و زراعت. ترک‎تباران کشور حتا ۱ درصد هم، حضور ندارند

ادامه مطلب

رحمان اوغلی: ترک‌تباران افغانستان باید در فکر و رهبری شان تغییر ایجاد کنند

در میان ترک‌تباران افغانستان تجدد گرایی لازم وجود نداشت. ترکان افغانستان از یک دریچه به سیاست، اقتصاد و اجتماع می‌نگریستند، در حالی‌که این مسئله آنها را از ترقی و پیشرفت‌های کلیدی باز داشته است

ادامه مطلب