برای دومین بار؛ افغانستان رتبه اول قربانی تروریزم جهانی شد

بر بنیاد شاخص تروریزم جهانی، افغانستان برای دومین سال متوالی نخستین کشور قربانی تروریزم شناخته شد.

ادامه مطلب