ملل متحد: خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان تشدید شده است

خبرگزاری دید: سازمان ملل متحد در روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفت که خشونت مبتنی بر جنسیت تهدید جدی برای زنان و دختران و مانع بزرگ برای دستیابی به توسعه و صلح پایدار است.

ادامه مطلب