امریکا:

حکومت و طالبان آماده تعامل جدی باشند

«درک کولت» مشاور وزیر امور خارجه امریکا گفته واشنگتن انتظار دارد دولت افغانستان و گروه طالبان آماده تعامل جدی باشند

ادامه مطلب