طرح تعدیل شناسنامه برقی تصویب شد

طرح تعدیل شناسنامه برقی با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان کشور تصویب شد.

ادامه مطلب