مطالبات مخالفان و تقلیل‌گرایی طا-لبان

مطالبات جبهه مقاومت، به امنیت جان رهبران آن قابل فروکاست نیست. جبهه مقاومت مطالبات صریحی دارد که صرفاً به رهبران این جبهه ارتباط ندارد، بلکه خواست همه مردم افغانستان و اقوام بزرگ ساکن در کشور است

ادامه مطلب