روز فرهنگی اهل هنود و سیک در تقویم رسمی کشور درج می‌شود

ریاست جمهوری خبر داد که بر اساس دستور رییس جمهور غنی، روز فرهنگی هندوها و سیک‌های افغانستان در تقویم رسمی کشور درج خواهد شد

ادامه مطلب