کاربران تلگرام به ۲۰۰ میلیون نفر در ماه رسید

شرکت تلگرام گزارش داده است که کاربران فعال آن به ۲۰۰ میلیون نفر در ماه رسیده است

ادامه مطلب