مسیرهای توسعه پسا-صلح در افغانستان

برای حکومت، چالش اصلی کابینه سیاسی است تا تیم‌های تکنوکرات شایسته افغانستان را حفظ کند، از آن‌ها در مقابل سرپرستی محافظت و نتایج را برای عموم مردم قابل مشاهده گرداند.

ادامه مطلب