ریاست جمهوری بر عدم تکرار تجارب تلخ گذشته تاکید کرد

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که افغانستان در یک قرن اخیر بارها دستاوردهایش را ضرب صفر کرده و از کاروان تمدن عقب مانده است، بنا بر این تجارت تلخ گذشته به هیچ وجه تکرار نخواهد شد

ادامه مطلب