آلمان و امریکا بر پشتیبانی از جامعه مدنی افغانستان تأکید کردند

به دنبال نشر گزارش یوناما در مورد ترورهای هدفمند در افغانستان، امریکا، آلمان و برخی سفارت‌خانه‌های دیگر این حملات را محکوم و بر پشتیبانی و تقویت نهادهای مدنی پافشاری کردند

ادامه مطلب