جرایم سایبری در افغانستان و احکام قوانین

از لحاظ حقوقی «هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی صورت گیرد و حقوق شناسایی شده برای افراد را نقض کند» شامل این جرایم است

ادامه مطلب