افغانستان تنها کشوری است که در قرن ۲۱ از شمار دقیق جمعیتش معلوم نیست

معاون دوم ریاست‌ جمهوری می‌گوید، افغانستان در سرشماری نفوس خود ناکام بوده و از معدود کشورها یا تنها کشوری است که در قرن ۲۱ هنوز به صورت دقیق از شمار جمعیت خود بی‌اطلاع است.

ادامه مطلب