دوستم پنجشنبه آینده کابل می‌آید

یک عضو جنبش اسلامی که نمی‌خواهد نامی از وی ذکر شود به خبرگزاری دید، سخن از برگشت دوباره معاون اول ریاست جمهوری می‌زند و می‌گوید، پنجشنبه آینده جنرال دوستم به کابل می‌آید

ادامه مطلب