چرا ۷۰ درصد جنگ‌ها از افغانستان تا لیبیا رخ می‌دهد؟

اما چرا افراد و دولت‌های این منطقه از خودِ واقعی فرار می‌کنند؟ چرا گذشته و عملکرد گذشته خود را نقادی نمی‌کنند؟ چرا مسئولیت خطاهای خود را نمی‌پذیرند؟

ادامه مطلب