سود پاکستان؛ دوستی با افغانستان

تأکید آقای غنی بر این که افغانستان برای «حفاظت از خاک خویش، آمادگی کامل» دارد و وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل اجرا شود، دال بر همین توانمندی و برخورداری نظام از عقبه مستحکم دفاعی و امنیتی است

ادامه مطلب