آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش چهاردهم- رضامحمدی- شاعر
کسایی، عمرش را صرف نوشتن مقتل کرده است، بیشترین شعر او در همین ژانر و به همین شیوه است. در این قصیده که به اسلوب نوشته شده، نخست با تشبیب و تمهید که وصف فصل و شرح حال است شروع می شود و با ذکر مصیبت کربلا اوج می‌گیرد

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش سیزدهم- رضا محمدی- شاعر
شعر سلمان اما، بیش از مدح، وصف حال و کرامت شهدای کربلا و خاک خون آلود کربلاست، همان طور که درباره دلایل منقبت خود و کرامت امام و پدرش که باب علم(دروازه دانش شهری که رسول باشد) و جایگاه آنان نیز به زیباترین شکلی، شرح داده است

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش دوازدهم- رضامحمدی – شاعر
در شعرهایی که برای حادثه کربلا سروده، نیز همین نگاه معرفتی و صوفیانه را دارد. صوفیان سلوک را سه مرحله می‌دانند، سفر از خلق به نفس(خود) سفر از خود به حق(خدا) و بالاخره سفر از حق به خلق

ادامه مطلب