افغاستان خواستار بسته‌شدن مدرسه حقانیه در پاکستان شد

حامدالحق رییس مدرسه حقانیه در پاکستان و پسر سمیع‌الحق معروف به پدر معنوی طالبان، در یک کلیپ تصویری گفته است که دولت افغانستان باید به گروه طالبان تسلیم شود. ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات خواستار بسته‌شدن مدرسه حقانیه از سوی دولت پاکستان شده است.

ادامه مطلب