فواید عامه:

روند تثبیت حق مالکیت فاز نخست جاده حلقوی کابل تکمیل شده است

وزارت فواید عامه خبر داد که روند تثبیت حق مالکیت فاز نخست جاده حلقوی کابل از سوی وزارت شهرسازی و اراضی تکمیل شده است. این جاده به طول ۱۲۰ کیلو متر، چهار کمربند کابل را با هم متصل می‌کند

ادامه مطلب