جوانی در کابل خود را حلق آویز کرد

صبح امروز یک جوان خود را در حوزه سیزدهم امنیتی کابل، حلق آویز کرد.

ادامه مطلب