نی:

مسئولان محلی به عمد اطلاعات را کتمان می‌کنند

حکومت افغانستان می‌باید زمینه را به این مساعد نسازد تا تحریم خبری ارگان‌های محلی صورت گیرد. ولی هرگاه چنین شود مقصر اصلی حکومت افغانستان شمرده می‌شود

ادامه مطلب