حملات راکتی پاکستان از یک خانواده در کنر قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری دید، عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر گفت که نظامیان پاکستانی، دیروز یک‌شنبه (۲۷ میزان) بر روستای «ترخو اوبو»‌ ولسوالی مروره کنر، ۱۶ راکت شلیک کرده‌اند و یکی از این راکت‌ها به یک خانه‌ مسکونی اصابت کرده ‌است.

ادامه مطلب