جایگاه حیات انسان در اسلام و نصوص دینی

(فان دماء کم اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمه یوم منکم هذا فی شهرکم هذا ) یعنی ریختاندن خون، خوردن مال و ریختن آبروی شما حرام است. مانند حرمت این روز شما ( روز عرفه) در این ماه ذالحجه در این شهر مکه مکرمه ( بخاری حدیث شماره ۶۷ ) اسلام قتل انسان‌های بیگناه را حرام قرار داده و آنرا به روز عرفه و ماه ذالحجه و شهر مکه مکرمه تشبیه می‌نماید

ادامه مطلب