دادستانی در کابل ترور شد

یک دادستان بامداد امروز یک‌شنبه، در ناحیه پنجم شهر کابل از سوی تفنگداران ناشناس ترور شده است.

ادامه مطلب
اعلان کاریابی

خبرگزاری دید برای پیشبرد امور تخنیکی، اداری و مالی و گزارشگری خویش به سه نفر کارمند با مشخصات زیر نیاز دارد.

خبرنگار و نویسنده: خبرگزاری دید در نظر دارد که برای پوشش مسایل داغ خبری، تهیه گزارش‌های تولیدی و مطالب تحلیلی به یک خبرنگار حرفه‌ای نیاز دارد.

ادامه مطلب