پاکستان برای راه‌اندازی ۳ شفاخانه در افغانستان تیم صحی اعزام کرد

خبرگزاری دید: وزارت خدمات صحت ملی، مقررات و هماهنگی پاکستان تیمی از مهندسان و متخصصان را برای تکمیل هرچه عاجل سه شفاخانه جدید به افغانستان اعزام کرده است.

ادامه مطلب